Leiden - Centraal Israëlietisch Wees- en Doorgangshuis aan de Stille Rijn
Leiden - Centraal Israëlietisch Wees- en Doorgangshuis aan de Stille Rijn

Achtergrond

De Stichting Prentbriefkaartenarchief Mokum en Mediene (afgekort: Stichting Prentbriefkaartenarchief) is opgericht in 2006 door de huidige voorzitter, Leo Stokx.

De Stichting is in het leven geroepen om er voor te zorgen dat de herinnering aan het Joodse leven zoals dat zich met name voor de Tweede Wereldoorlog in Nederland afspeelde en dat door diezelfde oorlog grotendeels vernietigd werd, levend wordt gehouden. Dit doet de Stichting door het verzamelen van en publiceren over Joodse prentbriefkaarten. De naam ‘Mokum en Mediene’ is gekozen om te benadrukken dat Mokum of Amsterdam niet de enige stad was waar een rijk Joods leven bestond, maar dat ook in de Mediene (‘de provincie’, Joodse gemeenschappen buiten Amsterdam ) Joden hun stempel drukten op de Nederlandse samenleving, en hoe geïntegreerd ze ze vaak ook waren, hun Joodse identiteit vaak wisten vast te houden.

Vooral aan het begin van de 20ste eeuw was de ansichtkaart hét middel bij uitstek om informatie over de eigen woonplaats uit te wisselen omdat de (privé)fotografie nog weinig verbreid was. Ook wenskaarten en andere thematische kaarten werden massaal rondgestuurd. Joden verzonden voor het Joodse  Nieuwjaar of andere Joodse evenementen hun eigen wenskaarten, maar ook kaarten met synagoges en andere Joodse instellingen vonden aftrek, zowel bij Joden en als bij niet-Joden. Omdat Joden traditioneel vaak in de handel en middenstand te vinden waren, zijn er ook veel kaarten bekend van winkels met Joodse eigenaren en natuurlijk reclamekaarten van Joodse firma’s.

Door de oorlog is echter veel materiaal verloren gegaan en zijn kaarten met Joodse onderwerpen vaak zeldzaam geworden. Om uiteenlopende redenen zijn deze kaarten gewild bij verzamelaars in binnen- én buitenland.  Onze Stichting streeft ernaar zoveel mogelijk van dit materiaal op te sporen en te behouden. Het archief bevat inmiddels meer dan 1000 unieke prentbriefkaarten meestal uit Nederland, soms uit het buitenland. Daarnaast zijn er vele foto’s,  andere documenten en veel boeken over Joodse onderwerpen verworven.

Doelen

De Stichting heeft als statutaire doelen:

  1. het verzamelen van Joodse prentbriefkaarten, foto’s en andere archivalia met Joods thema en het behoud van deze objecten als onderdeel van het Nederlands cultureel erfgoed;
  2. Het doen van onderzoek naar en het verzamelen van informatie over de achtergrond van het verzamelgebied, het uitdragen van kennis hierover aan een breed publiek en het uitwisselen van informatie over het onderwerp met andere onderzoekers, archivarissen en andere belangstellenden;
  3. het ondersteunen van andere culturele en maatschappelijke organisaties met affiniteit tot het Jodendom in Nederland en daarbuiten.

Bestuur

Het bestuur bestaat sinds 1 september 2013 uit de volgende leden (tussen haken de functie):

Leo Stokx (voorzitter)
Rivka Parijs (secretaris-penningmeester)
Harvey van Straten (bestuurslid)

De leden van het bestuur ontvangen voor hun werk geen beloning.

Stichting Prentbriefkaartenarchief Mokum & Mediene en de Belastingdienst

De Stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat uw giften aan de Stichting onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Omdat de Stichting bovendien is aangewezen als culturele stichting zijn uw giften tot 125% van de hoogte van de gift fiscaal aftrekbaar.

Bankgegevens:  ING IBAN: NL88 INGB 0005 0782 29 t.n.v. Stg. Prentbriefkaarten archief Mokum en Mediene

KvK-nummer: 34259229 / RSIN: 8172.24.695

Beleidsplan 2022-2024 (PDF)

Activiteitenplan en exploitatiebegroting 2023 (PDF)

Balans en Staat van baten en lasten boekjaar 2022 (PDF)

Balans en Staat van baten en lasten boekjaar 2021 (PDF)


Privacyverklaring en gegevensbescherming

De Stichting Prentbriefkaartenarchief Mokum en Mediene verzamelt, verwerkt en beheert geen persoonlijke gegevens over haar contactpersonen. Wel bewaren wij financiële gegevens als u een donatie aan ons hebt gedaan of bij aankoop of verkoop van verzamelobjecten. Deze gegevens hebben wij nodig om een donatie administratief te verwerken en worden niet gedeeld met derden tenzij hier een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt (zoals de Belastingdienst).

Auteursrechten
De Stichting Prentbriefkaartenarchief Mokum en Mediene heeft gepoogd te achterhalen of er nog auteursrechten berusten op de getoonde prentbriefkaarten en afbeeldingen. In het overgrote deel van de gevallen is dit onmogelijk gebleken omdat de uitgeverijen meestal niet meer bestaan en de fotografen, tekenaars e.d. meestal niet vermeld staan op de kaart. Mocht alsnog geconstateerd worden dat auteursrechtelijke claims kunnen gelden op kaarten en/of afbeeldingen, dan zal de Stichting deze terstond verwijderen. De meeste getoonde afbeeldingen zijn van 1945 of eerder.